Dňa 11. 4. 2018 sa v Klubovni Kultúrneho domu Horné Srnie (okres Trenčín) a v Klube dôchodcov v Bánovciach nad Bebravou uskutočnili besedy s cieľom oboznámiť seniorov s Národným projektom „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ a s ním súvisiaca diskusia o „Problematike ochrany potenciálnych obetí trestných činov“.

V Hornom Srní sa na besede zúčastnilo 26 dôchodcov z miestnej organizácie Jednota dôchodcov na Slovensku a prednášal im riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin. Okrem informácií o projekte im porozprával aj o vznikajúcom kontaktnom bode v Trenčíne. Takéto miesta sa vytvárajú v každom kraji – odborní pracovníci tu budú poskytovať od novembra 2018 poradenstvo pre obete trestných činov.

Riaditeľ zúčastnených veľmi šikovne zapojil do diskusie a predniesol im základné informácie o bezpečnom správaní sa seniorov. Dôchodcovia ocenili profesionálny prístup prednášajúceho a diskusiu o konkrétnych prípadoch zneužitia dôvery seniorov z praxe.

Beseda v bánovskom Klube dôchodcov bola výsledkom spolupráce miestneho klubu, Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou a nášho odboru. Zúčastnilo sa na nej viac ako štyridsať seniorov, ktorí boli oboznámení s realizáciou nového projektu. V prvej fáze bude pomoc v kontaktných bodoch zameraná prioritne na seniorov, nakoľko sa prihliada na rôzne podvody, ktoré sú cielené najmä na túto vekovú kategóriu.

O nových formách podvodov, ale aj o tom, ako predchádzať rôznym nebezpečným situáciám seniorom porozprával odborník v oblasti prevencie kriminality Miroslav Schlesinger. Témy boli doplnené zaujímavým rozprávaním o vplyve stresu na náš život, pričom problematika súvisela nielen so zdravým štýlom života, ale aj s preventívnymi opatreniami v praxi. Ako uviedla predsedníčka Klubu dôchodcov Jozefína Horňáková: „Prednáška bola veľmi zaujímavá a na veľmi dobrej úrovni.“

O úspešnosti preventívnej akcie svedčí tiež pozitívny výsledok záverečného prieskumu, v ktorom všetci zúčastnení prejavili záujem o ďalšiu prednášku, taktiež spokojnosť s jej obsahom ako aj s vystupovaním prednášajúceho. Na základe pozitívnej odozvy plánujú organizátori besedu o problematike ochrany potenciálnych obetí trestných činov onedlho uskutočniť aj pre členov Jednoty dôchodcov na Slovensku v Bánovciach nad Bebravou.

Text: (ek, ms, sš)

Foto: (ek, ms)