extrémizmus

Predstavili sme dva silné príbehy preživších holokaust

V priestoroch Múzea holokaustu v Seredi sa uskutočnila premiéra dvoch dokumentárnych filmov, ktoré zachytávajú osudy preživších zo Slovenska Alžbety Schickovej a Matildy Hraboveckej. Filmy natočilo občianske združenie Edah v réžii Rada Dubravského. Filmové dokumenty boli realizované s finančnou podporou Ministerstva vnútra SR v rámci dotácie na financovanie aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite. Pre odbor prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR je veľkou cťou byť súčasťou tohto jedinečného projektu, ktorý je dôkazom toho, že sa prostredníctvom kvalitnej dokumentaristiky…

0
Čítať viac

Študijná návšteva Španielska k téme nenávistných trestných činov

V termíne od 21. do 22. júna 2018 sa prostredníctvom študijnej návštevy Španielska uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny Európskej únie na vytvorenie jednotnej metodológie zaznamenávania a zberu dát o trestných činoch z nenávisti. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia z každého členského štátu EÚ, zástupcovia z Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) a všetci relevantní predstavitelia boja proti trestným činom z nenávisti v Španielsku. Slovensko zastupovala Dominika Ďuranová z oddelenia koordinácie a programov prevencie kriminality odboru prevencie kriminality. Na úvod bol predstavený španielsky právny a konceptuálny rámec boja proti trestným činom z nenávisti. Čo…

0
Čítať viac

Predmetom zasadnutia v Bruseli boli trestné činy z nenávisti a nenávistné prejavy

Účelom júnovej zahraničnej cesty Dominiky Ďuranovej z odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra v Bruseli bolo zasadnutie Vysokej skupiny Európskej únie pre boj proti rasizmu, xenofóbii a ostatným formám intolerancie. Zasadnutie otvorila generálna riaditeľka Európskej komisie pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Tiina Astola. Zosumarizovala najväčšie pokroky EK v rámci EÚ v oblasti boja proti extrémizmu. Rozdelila ich na oblasť boja proti nenávistným prejavom (implementácia ustanovení tzv. Kódexu správania sa; vydanie odporúčaní k stratégiám na counter-naratívy – informácie na vysvetlenie dezinformácií) a na oblasť…

0
Čítať viac

Príručka, ktorej cieľom je prevencia voči antisemitizmu

V polovici júna zorganizovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR s Úradom OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR), ako aj v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR, Ústredným zväzom židovských náboženských obcí na Slovensku (Bratislava) a Múzeom židovskej kultúry podujatie v Bratislave, ktoré sa venovalo problematike bezpečnosti židovských komunít. Prvá časť programu patrila prezentácii praktickej príručky ODIHR, ktorá nesie názov „Ako chápať trestné činy z nenávisti motivované antisemitizmom a riešenie bezpečnostných potrieb židovských komunít“. Publikácia odporúča kroky pri spolupráci a partnerstve krajín so…

0
Čítať viac

Ako citlivo interpretovať tému migrácie v médiách

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR prijal pozvanie Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Ligy za ľudské práva (všetko členovia Európskej migračnej siete v SR) na pracovné raňajky k téme „Migrácia a integrácia v médiách“. Stretnutie sa konalo 22. mája 2018 v SATORI STAGE v Bratislave. Európska migračná sieť poskytuje aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii a medzinárodnej ochrane na podporu tvorby politík EÚ a jej členských štátov. Vo svojich aktivitách sa zameriava na témy migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín. Záujem o tému migrácie…

0
Čítať viac

Pokračujeme v boji proti trestným činom z nenávisti

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR pripravil pre členov Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie seminár o problematike trestných činov z nenávisti. Uskutočnil sa dňa 16. mája 2018 v spolupráci s Úradom pre demokratické inštitúcie a ľudské práva Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe v priestoroch Účelového zariadenia Bôrik v Bratislave. Cieľom seminára bolo zvýšiť povedomie manažérov relevantných inštitúcií a organizácií o charakteristike trestných činov z nenávisti, ich dopade na jednotlivcov a spoločnosť, medzinárodnej koncepcii a záväzkoch Slovenskej republiky súvisiacich s trestnými činmi z nenávisti, o…

0
Čítať viac

Spolu proti trestným činom z nenávisti – začíname zberom porovnateľných dát pre zmapovanie situácie

Dňa 15. 5. 2018 privítal odbor prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR zástupcov z Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) a zástupcov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ako aj odborníkov zo Slovenskej republiky. Seminár o porozumení a zlepšení zaznamenávania a zhromažďovania údajov o trestných činoch z nenávisti sa konal v Účelovom zariadení Hotel Bôrik. Cieľom seminára bolo zvýšiť povedomie o potrebe zaznamenávať trestné činy z nenávisti a poskytovať údaje o trestných činoch z nenávisti na vysokej úrovni, pochopiť existujúci rámec zaznamenávania a zberu údajov o trestných činoch z…

0
Čítať viac

Neuveriteľné príbehy z pracovného tábora očami riaditeľa múzea

Odbor prevencie kriminality si počas celého mesiaca apríl pripomínal, že boj proti extrémizmu nebol dôležitý len v minulosti, ale je nutné sa ním zaoberať aj dnes. Hlavným cieľom je nasmerovať na problematiku boja proti extrémizmu nielen našich zamestnancov, ale aj ostatných návštevníkov, ktorí si mohli prezrieť galériu fotografií na schodisku v budove Ministerstva vnútra na Drieňovej ulici č. 22 alebo sa zúčastniť na rôznych besedách organizovaných naším odborom. Fotogaléria zobrazovala príbeh príchodu transportovaných ľudí do koncentračného tábora Auschwitz. Na prvej besede, zameranej…

0
Čítať viac

Pamätné dni sme si pripomenuli aj výnimočnou besedou

Odbor prevencie kriminality si v apríli pripomína pamätné termíny, ktoré na prvý pohľad nemusia mať veľa spoločného. Keď sa na ne však pozrieme zblízka, uvedomíme si, že v sebe nesú spoločné posolstvá. Počas celého mesiaca sa snažíme dostať do povedomia verejnosti a zamestnancov budovy Ministerstva vnútra SR na Drieňovej ulici č. 22 v Bratislave problematiku extrémizmu a jej dopady na spoločnosť. Súčasťou boja proti extrémizmu je aj rasová netolerancia, ktorá v minulosti napáchala obrovské škody. Práve z titulu dôležitých medzníkov v kalendári by sme chceli zviditeľniť aktivity úzko…

0
Čítať viac
Mapa
Odbor prevencie kriminality