Kontaktné miesta
Kontaktný bod Banská Bystrica
Štefánikovo nábrežie 7, 974 01 Banská Bystrica
0961/605 790, 0908 734 357
monika.cibulova@minv.sk
Kontaktný bod Bratislava
Tomášikova 46, 831 03 Bratislava
0961/046 014
miroslav.schlesinger@minv.sk
Kontaktný bod Trnava
Kollárova 8, 917 01 Trnava
033/5564709
silvia.malatinska@minv.sk
Kontaktný bod Nitra
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
037/6549324
milan.lakatos@minv.sk
Kontaktný bod Trenčín
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
032/74 11 250
edita.kucejova@minv.sk
Kontaktný bod Žilina
Janka Kráľa 4, 010 01 Žilina
041/511 74 25
veronika.kozarcova@minv.sk
Kontaktný bod Prešov
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
051/7082458
martin.jurica@minv.sk
Kontaktný bod Košice
Komenského 52, 040 01 Košice
055/6001445
frantisek.puskar2@minv.sk

informacna-kancelaria-pre-obete

Ministerstvo vnútra SR zriadilo v roku 2014 odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, ktorého cieľom je realizovať systémové opatrenia a aktivity v troch kľúčových oblastiach prevencie kriminality – sociálnej, situačnej a viktimačnej (zameraná na pomoc obetiam trestných činov).  Už v roku 2015 sme hľadali odpoveď ako nastaviť systémové opatrenia aj v tejto oblasti. Odpoveďou bola praktická aplikácia odporúčaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov. V danom čase zároveň prebiehal pod gesciou Ministerstva spravodlivosti SR proces implementácie danej smernice do dnes už platného zákona 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

  • hlavným zámerom informačných kancelárií pre obete je zlepšenie prístupu obetí trestných činov k dostupným službám na verejne prístupných a známych miestach vo forme stabilných kontaktných bodov – informačné kancelárie pre obete trestných činov. Naša pomoc bude zameraná v úvode predovšetkým na tri cieľové skupiny – na seniorov, obete nenávistných trestných činov a extrémizmu a obete obchodovania s ľuďmi


  • informačné kancelárie sú zriadené ako jeden z výstupov Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“. Projekt je orientovaný na zvýšenie podielu zainteresovaných subjektov prevencie kriminality na riešení aktuálnych celospoločenských problémov vyplývajúcich z kriminality v Slovenskej republike. Zaoberá sa postupmi na znižovanie výskytu sociálno-patologických javov, motívov a príležitostí na páchanie trestných činov.

Viac informácií o projekte tu: Národný projekt

Kontaktné body zriadené v každom krajskom meste poskytujú občanom viaceré služby. Ide o špecializované poradenstvo pre obete a ich blízkych, sociálne a psychologické poradenstvo či právne usmernenie a podporu. Cieľom projektu je okrem vytvorenia kontaktných bodov aj zvýšenie podielu zainteresovaných subjektov prevencie kriminality na riešení aktuálnych celospoločenských problémov vyplývajúcich z kriminality v Slovenskej republike. Kontaktné body sú tak nielen miestom konzultácií a poskytovania informácií, ale zároveň priestorom pre sieťovanie a koordináciu asistenčných systémov a inštitúcií.

Obetiam trestných činov je na kontaktnom bode k dispozícii koordinátor na regionálnej úrovni a dvaja asistenti koordinátora. Uvedení pracovníci na základe identifikovaných potrieb každého individuálneho prípadu zabezpečia obeti alebo potenciálnej obeti bezproblémový a promptný prístup k poskytnutiu pomoci.

Poskytovanie služieb klientom, potenciálnym obetiam alebo obetiam trestných činov zahŕňa:

  • informovanosť a komunikáciu priamo na kontaktnom bode, formou osobného stretnutia, telefonicky, emailom;
  • po posúdení odborného pracovníka kontaktného bodu (koordinátora/asistenta) distribúciu klienta na právne, sociálne či psychologické poradenstvo.

Odborné poradenstvo poskytujú externí odborníci vo vymedzenom rozsahu v rámci bezplatnej služby poskytovanej informačnou kanceláriou klientovi tiež formou osobného kontaktu, telefonicky, príp. e-mailom - v závislosti od konkrétneho prípadu.

Hlavnou úlohou informačných kancelárií vo vzťahu ku klientom je zjednodušenie procesných krokov k službám, čo v praxi znamená, že klient po úvodnom rozhovore s koordinátorom, resp. asistentom, na základe jeho vyhodnotenia bude kontaktovaný priamo na spolupracujúceho odborníka v príslušnej oblasti – sociálneho pracovníka, psychológa, resp. právnika. Všetky tri odborné oblasti vzájomne spolupracujú, pričom kontaktný bod zabezpečuje potrebný medzikrok spolupráce.


Obeť

Obeť – je fyzická osoba, ktorej bolo alebo malo byť trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková škoda, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené či ohrozené jej zákonom chránené práva alebo slobody. Za obeť sa tiež považujú príbuzní v priamej línii, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec, manžel a osoba, ktorá žila v čase smrti v spoločnej domácnosti s osobou, ktorej bola trestným činom spôsobená smrť, ako aj osoba závislá od osoby, ktorej bola trestným činom spôsobená smrť, ak utrpeli v dôsledku smrti tejto osoby škodu; ak je týchto osôb viac, považuje sa za obeť každá z nich. V trestnom konaní má obeť postavenie oznamovateľa trestného činu, poškodeného alebo svedka. Každá osoba, ktorá tvrdí, že je obeťou, sa považuje za obeť, kým sa nepreukáže opak, alebo ak nejde o zjavné zneužitie postavenia obete, a to bez ohľadu na to, či bol páchateľ trestného činu zistený, trestne stíhaný alebo odsúdený.

  • zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov