Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (EU Crime Prevention Network – EUCPN) bola založená v máji 2001 rozhodnutím Rady Európskej únie na podporu aktivít prevencie kriminality v členských štátoch EÚ a na zabezpečenie prostriedkov, prostredníctvom ktorých by sa mohli vymieňať skúsenosti z najlepších postupov v prevencii, hlavne „tradičnej“ kriminality. Táto zakladajúca legislatíva bola zrušená a nahradená novým rozhodnutím Rady č. 2009/902/SVV z 30. novembra 2009.

Jedenásty súbor nástrojov EUCPN informuje o praktikách a politikách zameraných na boj s vreckovými krádežami v EÚ, čo bola jedna z hlavných tém maltského predsedníctva v rámci EUCPN.

Prvá časť súboru nástrojov poskytuje prehľad existujúcich politík a legislatívnych opatrení na medzinárodnej úrovni s osobitným zameraním na EÚ. V druhej časti prezentuje rady odborníkov v oblasti vreckových krádeží a  mobilných organizovaných zločineckých skupín. Tretia časť sa zameriava na príklady dobre praxe predložené niektorými členskými štátmi. Je dostupný na https://eucpn.f2w.fedict.be/document/toolbox-11-prevention-pickpocketing-within-eu-policy-practices.

Dvanásty súbor nástrojov EUCPN sa zameriava na hlavnú tému estónskeho predsedníctva z roku 2017, ktorá sa týkala „kybernetickej bezpečnosti“. Tento praktický súbor nástrojov je vhodné čítať v spojení s Teoretickým náhľadom na kybernetickú bezpečnosť, dostupnom na https://eucpn.f2w.fedict.be/sites/default/files/content/download/files/theoretical_paper_cyber_safety.pdf.

Politika kybernetickej bezpečnosti sa nachádza medzi dvomi hnacími silami: hospodárskymi a bezpečnostnými. Vytvorenie dôvery v digitálny trh a ochrana občanov pred online poškodením sú hlavnými cieľmi.

Prvá časť predstavuje prehľad politických činiteľov a snaží sa čitateľa viesť prostredníctvom nespočetných legislatívnych návrhov a politických dokumentov. Druhá a tretia časť sa zameriavajú na príklady dobrej praxe, ktoré boli predložené do súťaže o Európsku cenu za prevenciu kriminality z roku 2017 (ECPA) a niektorých ďalších projektov, ktoré členské štáty zaslali sekretariátu. Poskytujú praktické informácie v snahe zabrániť kybernetickému zločinu a podporovať počítačovo bezpečné správanie. Je dostupný na stránke https://eucpn.f2w.fedict.be/document/toolbox-12-cybersecurity-and-safety-policy-and-best-practices.

Zdroj: EUCPN

Text: (ei, sš)

Foto: (EUCPN)