Projekt PODPORa – prevencia ohrozených detí a prevencia ohrozených rodín je určený deťom z krízových centier a detských domovov, deťom zo slabšieho a menej podnetného prostredia, ako aj rodinám mladých dospelých z detských domovov. Ide o ďalší z projektov podporených z Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.

Cieľom je prostredníctvom systematickej, cieľavedomej, sústavnej a plánovitej spolupráce a činnosti s cieľovými skupinami znížiť riziko sociálno-patologických javov, predovšetkým páchania kriminality.

Aktivity projektu majú preventívny charakter, pričom ide o pobytové (víkendové pobyty, tábory) a aj nepobytové aktivity (klubová činnosť nízkoprahového klubu). Tieto aktivity obsahujú vzdelávací prvok – informácie a diskusie zamerané na prevenciu závislosti, prevenciu kriminality (majetkovej, mravnostnej, násilnej) a prevenciu násilia s cieľom predchádzať páchaniu protispoločenskej a trestnej činnosti a predchádzaniu tomu, aby sa deti stali obeťami trestných činov.

Najdôležitejšie je, aby deti zo sociálne znevýhodneného prostredia neskĺzli na základe negatívnych vzorov, s ktorými sú konfrontovaní v rodine alebo najbližšom okolí, k páchaniu trestnej činnosti, resp. nestali sa jej obeťou.

Ešte v lete sa uskutočnila celodenná olympiáda nízkoprahov. V mesiacoch júl a august sa uskutočnilo niekoľko viacdňových letných rozvojových pobytov, počas ktorých prebiehali preventívne aktivity zamerané na kriminalitu, športové aktivity, súťaže atď.

V polovici septembra sa zasa vo Svätom Jure konala ďalšia aktivita spojená s projektom, a to víkendový pobyt pre mladých dospelých s názvom Prečo byť úspešný.

Text: (sš)

Foto: (PODPORa)